Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-04-2018

W ramach programu edukacji społecznej „Lubię Lubań”, uczniowie kl. III b z SP2, wraz z wychowawczynią ,odwiedzili salon kosmetyczno–fryzjerski, a tam… działy się cuda.

Celem wizyty było pozna­nie kunsztu fry­zjer­skiego i kosme­tycznego, wypo­sa­że­nia i funk­cjo­no­wa­nia salonu. Trze­cio­kla­si­ści roz­po­zna­wali i odga­dy­wali poka­zy­wane przez Panie prze­różne rekwi­zyty fry­zjer­skie i kosme­tyczne oraz wyja­śniali, do czego się je wyko­rzy­stuje. Nie­spo­dzianką był pokaz mode­lo­wa­nia dziew­czę­cych i chło­pię­cych fry­zur oraz fan­ta­zyjne ucze­sa­nia war­ko­czy dziew­czyn­kom. Chętne dzieci sia­dały na fotele fry­zjer­skie i z przy­jem­no­ścią odda­wały się zabie­gom. Niek­tóre dziew­czynki mogły poczuć się jak praw­dziwe klientki. Wszy­scy wspa­niale się bawili. Atmos­fera była fan­ta­styczna. Dla więk­szo­ści dzieci praca fry­zjera i kosme­tyczki oka­zała się cie­ka­wym zaję­ciem. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia ucznio­wie zostali poczę­sto­wani cukier­kami.
Bar­dzo dzię­ku­jemy Paniom: Monice Jaskól­skiej i Ele­nie Symo­nenko za poświę­cony nam czas i tak miłe przy­ję­cie.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...