Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-04-2018

W marcu, uczniowie klas III z SP2 wraz z wychowawczyniami, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Lubaniu.

Warsz­taty z książką popro­wa­dziła pani Marta Kaba, która omó­wiła z dziećmi zasady korzy­sta­nia z biblio­teki, jak rów­nież przed­sta­wiła nowo­ści doty­czące wypo­ży­cza­nia i księ­go­wa­nia zaso­bów biblio­tecz­nych. Wszy­scy aktyw­nie uczest­ni­cząc w zaję­ciach, dowie­dzieli się o nowych zasa­dach ozna­cza­nia ksią­żek, jak rów­nież moż­li­wo­ści elek­tro­nicz­nego prze­dłu­ża­nia wypo­ży­cze­nia. Kolej­nym eta­pem zajęć było pozna­nie nowych, cie­ka­wych publi­ka­cji dla dzieci, które potem były wła­śnie przez dzieci rekla­mo­wane, jako godne przeczy­ta­nia.
Były to kolejne, udane zaję­cia, dzięki któ­rym dzieci zostały zachę­cone do czy­ta­nia, wypo­ży­cza­nia i kon­taktu z książką.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...