Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-03-2018

        Lubań, dnia 07 marca 2018 roku

 

GGNiR.7150.18.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz. 2911 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej
do oddania w najem w trybie przetargowym.

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na najem lokalu użytkowego, położonego w Lubaniu przy Placu 3-go Maja 11 w Lubaniu
(dz. nr 9, Obręb III, AM 4), z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań, dla którego Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00013579/3.

 

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 19,80 m²  

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto 12,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej                                ( słownie: dwanaście złotych 00/100).

Wadium: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Opis nieruchomości: Lokal użytkowy położony w Lubaniu przy Placu 3- go Maja 11
 do wykorzystania na cele administracyjno-biurowe.    

            Przedmiotowe pomieszczenie położone jest w budynku wielolokalowym, w którym znajdują się lokale użytkowe.

            Pomieszczenie posiada ogrzewanie – sieć miejska PEC oraz instalację elektryczną. Toaleta wspólna. Lokal w stanie dobrym. Podłoga (panele) – stan dobry. Ściany do malowania. Okno- stan średni.

            Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się w studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań i położona jest na terenach  koncentracji usług publicznych, w strefie A ochrony konserwatorskiej, wymuszającą szczególne warunki dla inwestowania. Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lubań.

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 11:00
w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacja podlegać będzie wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto za najem powierzchni użytkowej przedmiotowego pomieszczenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia
04 kwietnia 2018 roku wyłącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7-mej Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg - najem lokalu użytkowego - Plac 3-go Maja 11”  - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 04 kwietnia 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem Umowy Najmu, który dostępny jest w siedzibie Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu, Plac Szarych Szeregów 4, 59-800 Lubań.

Ustalony na podstawie wylicytowanej stawki czynsz za najem wraz z doliczonym podatkiem VAT 23 % płatny będzie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry
na rachunek bankowy nadany przez Administrację Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.

Do wylicytowanej stawki czynszu netto za najem zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. 23%.

Najemca zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu najmu w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań oraz ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miasta Lubań.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Najemcą przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta w siedzibie Administracji Mieszkań Komunalnych stosowna Umowa Najmu na czas nieoznaczony.

Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu najmu za 1m², co następuje w drodze stosownego Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Najmu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 2,
tel.75 646 44 24.

z up. BURMISTRZA

 Mariusz Tomiczek

                                                                                       Zastępca Burmistrza

 

 

Ogłoszenie dostepne na BIP Urzędu Miasta http://bip.miastoluban.pl/Article/get/id,71521.html

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...