Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-02-2018

8 lutego, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z SP2,uczestniczyli w spektaklu teatralnym, pt. „Alicja w zaczarowanej krainie”.

Akto­rzy Kato­lic­kiego Teatru Edu­ka­cji z Kra­kowa przed­sta­wili dzie­ciom nie­zwy­kłe przy­gody Ali­cji, która przy­pad­kiem zna­la­zła się w Kra­inie Cza­rów. Dziew­czynka na swo­jej dro­dze spo­ty­kała tajem­ni­czego kró­lika. W pogoni za nim wpa­dła w głę­boki dół, budząc się w Kra­inie Snów, a kró­lik został jej prze­wod­ni­kiem po tej cudow­nej kra­inie. Bajeczna sce­ne­ria, barwne kostiumy i dosko­nała gra aktor­ska zachwy­ciły mło­dego widza. To była fascy­nu­jąca podróż do świata magii i wyobraźni, a magiczny kli­mat adap­ta­cji spra­wił, że czas pobytu w teatrze minął zbyt szybko, tak jak sen, który na naszych oczach śniła Ali­cja. Dodat­ko­wym atu­tem przed­sta­wie­nia były efekty spe­cjalne, które na dzie­ciach zro­biły ogromne wra­że­nie i zachwyt. Spek­takl wzbu­dził u wszyst­kich wiele pozy­tyw­nych emo­cji.
Po powro­cie do szkoły, na wszyst­kie malu­chy cze­kał słodki poczę­stu­nek, bo to prze­cież tłu­sty czwar­tek.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...