Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-02-2018

W ramach zajęć z minibankowości dla najmłodszych uczniowie klasy III a i III b z SP2 wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracownika banku PKO BP w Lubaniu.

Pani Agnieszka Rut­kow­ska w cie­kawy i zro­zu­miały dla dzieci spo­sób wyja­śniła, czym jest budżet domowy oraz jak pla­no­wać wszyst­kie wydatki. Kolej­nym eta­pem zajęć było samo­dzielne zapla­no­wa­nie i spo­rzą­dze­nie listy zaku­pów w taki spo­sób, by zmie­ścić się w wyzna­czonym dla wszyst­kich grup budże­cie bez poży­cza­nia czy zacią­ga­nia dłu­gów. Każda grupa miała wyzna­czony cel wyda­nia pie­nię­dzy oraz co ma w ramach zaku­pio­nych środ­ków przy­go­to­wać. Dzieci wytrwale liczyły, dobie­rały pro­dukty i, z powo­dze­niem, pora­dziły sobie z finan­sami.
Kolejny już raz zaję­cia oka­zały się wspa­niałą lek­cją, na któ­rej ucznio­wie dowie­dzieli się, czym jest oszczę­dza­nie, poznali naj­waż­niej­sze powody, dla któ­rych powin­ni­śmy oszczę­dzać oraz dowie­dzieli się, jak należy pla­no­wać finanse oso­bi­ste. Dzieci wyko­ny­wały przy tym rów­nież wiele mate­ma­tycz­nych obli­czeń doty­czą­cych kon­kret­nych sytu­acji życio­wych.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...