Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
19-01-2018

Lubań, dnia 18 stycznia 2018 roku

GGNiR.6840.8.16.2017

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121, ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, ze zm.) oraz Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln., poz. 2911, ze zm.)

 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   L U B A Ń

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 znajdującego się w budynku położonym
w Lubaniu przy ul. Granicznej 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 Graniczna 1/7

 Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 19,30 m2 położony jest na trzecim piętrze, tj. na czwartej kondygnacji budynku – poddaszu i składa się z jednego pokoju
o powierzchni 6,30 m², kuchni o powierzchni 10,60 m² i przedpokoju o powierzchni 2,40 m². Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Układ funkcjonalny lokalu przeciętny. Podłogi w lokalu mieszkalnym drewniane, wyłożone płytami pilśniowymi. Stolarka okienna drewniana, nietypowa, drzwi drewniane płycinowe. Ogrzewanie lokalu piecowe, lokal przygotowany do podłączenia do zewnętrznej sieci grzewczej w budynku. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych 1,20÷2,65 m. Lokal mieszkalny o niskiej funkcjonalności z uwagi na brak łazienki i wc wspólne na półpiętrze. Lokal przeznaczony do remontu.

Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu mieszkalnego we współwłasności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynosi 61/1000 (tj., 6,1%).

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielolokalowym położonym w Lubaniu przy ul. Granicznej 1, zlokalizowana w centralnej strefie lokalizacyjnej miasta Lubania. Budynek przy ul. Granicznej 1 jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym
i strychem, w całości podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej na przełomie XIX i XX wieku. Ławy fundamentowe murowane z kamienia, ściany budynku murowane
z kamienia i cegły pełnej, nad piwnicą stropy Kleina, powyżej stropy drewniane, belkowe, dach w konstrukcji drewnianej, ciesielski, dwuspadowy, pokrycie dachówką. W budynku znajduje się siedem lokali mieszkalnych. Budynek wyposażony jest w instalację energii elektrycznej, wodną (sieć miejska), kanalizacyjną (sieć miejska), gazową, telekomunikacyjną i centralnego ogrzewania.

 

Lokal mieszkalny można oglądać w godzinach od 10:00 do 14:00. Klucze znajdują się
w Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu z siedzibą przy Placu Szarych Szeregów nr 4.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23.500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100), w tym:

Cena lokalu mieszkalnego:                22.993, 00 zł
Cena części ułamkowej gruntu:         507,00 zł
 

Wadium: 2.000,00- zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

 

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn.zm.), postąpienie ustalone zostanie
z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2018 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wniesienia wadium w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7-mej Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg – lokal nr 7 ul. Graniczna 1”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 28 lutego 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz:

-w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków
o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego  jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,

-w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność
w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),

-w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy
z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 687, ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

-w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie
w notarialnej umowie nabycia.

 

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca nieruchomości zostanie obciążony kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do Księgi wieczystej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku,poz. 1221 ze zm.) Nabywca zwolniony jest z uiszczenia podatku VAT.

Informacje o zaliczkach i innych opłatach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej Nabywca lokalu może uzyskać u zarządcy budynku, tj. w Miejskim Zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych z/s w Lubaniu, ul. Łączna 5; 59-800 Lubań, tel. + 48 75 646 4465.

 

100% ceny uzyskanej w przetargu za lokal mieszkalny, ułamkowy udział w prawie współwłasności gruntu oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem.

Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

 

Przetarg może być odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. + 48 75 6464 421.

 

Z up. BURMISTRZA

 

MARIUSZ TOMICZEK

                                                                                                                                Zastępca Burmistrza

 

Informacja o przetargu dostępna jest na stronie internetowej http://bip.miastoluban.pl  Urzędu Miasta Lubań.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...