Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
16-01-2018

10.01.2018 r. uczniowie klas I a, I b i klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 wybrali się ze swoimi wychowawcami na wycieczkę do Wrocławia.

Swoją przy­godę dzieci roz­po­częły od wro­cław­skiego Sta­dionu, gdzie zwie­dziły naj­więk­szą w Pol­sce Wystawę Budowli
z Kloc­ków LEGO. Tu zabawę połą­czono z edu­ka­cją. Ucz­nio­wie z zain­te­re­so­wa­niem obej­rzeli naj­więk­szy na świe­cie samo­lot wyko­nany z miliona kloc­ków, fascy­nu­jące modele uka­zu­jące budowę ukła­dów i narzą­dów wewnętrz­nych czło­wieka, inte­rak­tywną mapę Europy, wielką kolek­cję Star Wars i wiele innych cie­ka­wych eks­po­zy­cji. Szcze­gólną popu­lar­no­ścią cie­szyły się wize­runki Roberta Lewan­dow­skiego, Rafała Sonika oraz naj­wyż­szego czło­wieka w histo­rii. Dzieci mogły także sko­rzy­stać ze Strefy Zabaw kloc­kami czyli FUN PARK, gdzie popi­sy­wały się kre­atyw­no­ścią i wcie­liły się w rolę kon­struk­to­rów róż­nych pojaz­dów.
Następ­nym eta­pem wycieczki było Kolej­kowo. Ucz­nio­wie podzi­wiali ogromną, tęt­niącą życiem, makietę, która przed­sta­wiała wspa­niały Dolny Śląsk. Twórcy doło­żyli wszel­kich sta­rań, aby jak naj­do­kład­niej odwzo­ro­wać rze­czy­wi­stość i przed­sta­wić życie minia­tu­ro­wych miesz­kań­ców Kolej­kowa, uka­zu­jąc ich w prze­róż­nych sytu­acjach dnia codzien­nego. W Kolej­ko­wie można było zoba­czyć życie na wsi, towa­rzy­szyć tury­stom pod­czas gór­skich wypraw, brać udział w akcji ratun­ko­wej, obser­wo­wać pracę leśni­czych, nar­cia­rzy, kup­ców, pra­cow­ni­ków budow­la­nych, cyr­kow­ców
oraz leni­stwo pla­żo­wi­czów.
Na zakoń­cze­nie dzieci udały się do Manu­fak­tury Cukier­ków i Liza­ków. Poznały tam sekret ręcz­nego wyrobu sło­dy­czy oraz zoba­czyły, z jaką pasją powstają cza­sem bar­dzo skom­pli­ko­wane wzory w cukier­kach oraz wyjąt­kowe kla­syczne lizaki o prze­róż­nych kształ­tach. Każdy wyko­nał swo­jego lizaka i otrzy­mał paczkę słod­ko­ści.
Wycieczka byłą bar­dzo udana. Zmę­czeni, ale bar­dzo zado­wo­leni ucznio­wie wró­cili do Luba­nia i już z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­kują następ­nego wyjazdu.

  
JM               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...