Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-11-2017

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BOLESŁAWCU ZAPRASZA WOLNE MIEJSCA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ DZWOŃ – TEL 261 646 813 lub 261 646 849

MUSISZ SPEŁNIĆ PIERWSZY WARUNEK ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIEZREM ZAWODOWYM – ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA- rodzaj służby wojskowej dla ochotników, posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także dla osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Służba ta pełniona jest w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

 

POWOŁANIE DO TEJ SŁUŻBY POWSTAJE W DRODZE DOBROWOLNEGO ZGŁOSZENIA SIĘ DO JEJ PEŁNIENIA.

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana sądownie za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek, co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

     co najmniej gimnazjalne- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

     dla żołnierza kształcącego się na szeregowego- do 4 miesięcy.

 

W okresie do czterech tygodni od rozpoczęcia kształcenia, żołnierz składa przysięgę wojskową.

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

     elewa-, jeżeli kształcą się na szeregowego.

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

   wniosek;

   odpis lub uwierzytelnioną kopię (oryginał do wglądu) świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

     inne dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, np.: certyfikaty językowe, świadectwa ukończonych kursów, posiadane prawo jazdy- ksero, oryginał do wglądu).

 

W PRZYPADKU ZWOLNIENIA ŻOŁNIERZA ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ LUB ODMOWY PRZYJĘCIA PRZEZ NIEGO PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO ŻOŁNIERZ TEN NIE PONOSI KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM SŁUŻBY, NIE PONOSI TAKŻE KOSZTÓW W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA PRZEZ NIEGO INNEGO RODZAJU SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

 

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Osobom powołanym do czynnej służby wojskowej oraz osobom zwalnianym z tej służby przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

     szeregowych- przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 960 zł oraz odprawa pieniężna po zakończeniu służby w wysokości 2000 zł.

 

ZAPRASZAMY TEŻ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO SŁUŻBY
                   W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ
ORAZ STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH DO LEGII AKADEMICKIEJ

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...