Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-10-2017

10 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, które prowadzone były w nietypowy sposób.

Pierw­sze spo­tka­nie przy­go­to­wane zostało z myślą o naj­młod­szych. Ucz­nio­wie klas I – III obej­rzeli bajkę pt. „Praw­dziwy Skarb”. Była to histo­ria zabaw­nej pary zwie­rząt, papugi i żół­wia, któ­rzy usi­ło­wali dopły­nąć do bez­lud­nej wyspy. Zdani tylko na sie­bie, musieli poznać swoje wady i zalety, by razem bez­piecz­nie osią­gnąć cel wyprawy i zro­zu­mieć, jak ważna jest przy­jaźń.
Klasy star­sze w spek­ta­klach pt. „W kra­inie baj­tów” oraz „Wyjść poza sche­mat” zostały uwraż­li­wione na pro­blem budo­wa­nia wśród rówie­śni­ków rela­cji, które w okre­sie doj­rze­wa­nia czę­sto bywają bar­dzo trudne i stają się źró­dłem kon­flik­tów. Kolej­nym tema­tem pod­ję­tym pod­czas spo­tka­nia była także cyber­prze­moc. Akto­rzy traf­nie pod­kre­ślali, że prze­śla­do­wa­nie przez Inter­net jest szcze­gól­nie groźne, tym bar­dziej że sprawcy czują się ano­ni­mowi i bez­karni. Te ważne pro­blemy stały się pre­tek­stem do dys­ku­sji, w któ­rej ucznio­wie chęt­nie wzięli udział.
Spo­tka­nie oka­zało się dosko­nałą lek­cją dla wszyst­kich uczniów. Miejmy nadzieję, że doko­ny­wa­nie świa­do­mych wybo­rów, postawy aser­tyw­no­ści czy radze­nie sobie z emo­cjami nie będą budziły już takiego prze­ra­że­nia.

  
WCz&ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...