Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-03-2017

Burmistrz Miasta Lubań informuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań, iż w ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość składania swoich sugestii, opinii i wniosków do koncepcji Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Lubania.

Informacja
dla mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości w Lubaniu

Uprzejmie informuję mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań, iż w ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość składania swoich sugestii, opinii i wniosków do koncepcji Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Lubania. Dokument ten, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będzie określał perspektywiczne ogólne kierunki rozwoju przestrzennego całego miasta. Prace na projektem studium podjęto w oparciu o uchwałę Nr XVII/125/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Granice obszaru objętego zmianą studium dotyczą całego obszaru miasta w granicach administracyjnych. Studium co prawda nie stanowi aktu prawa miejscowego, jednakże jest to bardzo ważny dokument planistyczny. Przede wszystkim stanowi on podstawę sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których wydawane są pozwolenia na budowę oraz podejmowane różnorodne – związane z miastem – inwestycje i przedsięwzięcia budowlane. Studium służy również określaniu problemów rozwojowych i generalnej przyszłościowej wizji miasta, w szczególności jego przestrzennego, przyrodniczego (środowiskowego) i gospodarczego charakteru. Dokument służy też inicjowaniu, programowaniu i koordynowaniu wszelkich inwestycji związanych z rozwojem miasta.

Poprzednie Studium Rada Miasta Lubań uchwaliła w 1999 roku, które od tej pory było już kilkukrotnie na niewielkich obszarach aktualizowane, jednakże całościowo dokument jest już nieaktualny, zarówno ze względów formalnych, określonych nowymi przepisami prawa, jak i z rzeczywistego obecnego stanu zagospodarowania miasta i jego nowych problemów rozwojowych i społecznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na nowe okoliczności funkcjonowania miasta i istotne zmiany w jego zagospodarowaniu spowodowane chociażby rozwojem motoryzacji oraz zaistnieniem nowych dziedzin aktywności gospodarczej. Nowe okoliczności funkcjonowania miasta określają też nowe wymagania dotyczące ochrony środowiska i ochrony krajobrazu kulturowego, w tym zabytków. Zwrócić też należy uwagę na nowe zrealizowane w obszarze miasta inwestycje i przedsięwzięcia mieszkaniowe. Wobec zasygnalizowanych zmian i okoliczności, zawarte w dotychczasowym Studium postanowienia zdezaktualizowały się – w szczególności cele, kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego miasta oraz inne formuły i postanowienia odnoszące się do gospodarki przestrzennej. Nie przystają one do współczesnych wymogów planistycznych oraz potrzeb rozwojowych miasta. 

W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie rozwiązań rozwoju przestrzennego Lubania na co najmniej kolejne 10 lat. Zebrane od Państwa propozycje w sprawie rozwiązań planistycznych będą miały charakter konsultacyjny. Informuję równocześnie, iż konsultacje nie są związane z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lecz jej rozszerzeniem służącym wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań planistycznych. Przyjmowane od mieszkańców sugestie zostaną przedstawione Miejskiej Komisji Urbanistycznej oraz firmie sporządzającej dokument (Urbanistyka i Architektura Sp. z o.o.) celem ich analizy i uwzględnienia przy formułowaniu zapisów Studium.
Projekt Studium będzie jednocześnie – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – przedstawiony do uzgodnień instytucjom i organom administracji, a następnie wyłożony do publicznego wglądu na 21 dni. Wówczas zgodnie z Ustawą wszyscy zainteresowani będą mogli składać formalne uwagi do projektu, o czym poinformuję odrębnym ogłoszeniem. W czasie wyłożenia zorganizowana zostanie dyskusja publiczna.

Zachęcam Państwa do włączenia się w kształtowanie wizji rozwoju przestrzennego miasta Lubania na kolejne dziesiątki lat.

Sugestie i pomysły proszę składać do końca marca br. wyłącznie w formie pisemnej poprzez Biuro Obsługi Interesanta w budynku UM Lubań ul. 7 Dywizji 14.

Burmistrz Miasta Lubań
Arkadiusz Słowiński

Z obecnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lubania można zapoznać się na stronie: http://bip.miastoluban.pl/Article/id,11272.html


Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...