Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-02-2017

31 stycznia br. po raz 30. w ratuszu zebrali się radni, aby zdecydować o sprawach miasta. Tym razem prym wiodły inwestycje, nieruchomości i sprawa reformy oświaty.

Po przyjęciu protokołu i sprawozdania z pracy burmistrza, głos zabrał zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, Marcin Kociański. Przekazał on radnym informacje na temat wykonanych na terenie miasta prac inwestycyjno-remontowych za 2016 rok i planach inwestycyjnych za 2017 rok.

- Wśród najistotniejszych inwestycji realizowanych w roku 2016 warto wspomnieć o budowie dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Piastów, wykonaniu infrastruktury podziemnej na ulicy Starolubańskiej, budowie dróg i chodników w ramach remontu bieżącego dróg i chodników na ulicy Bolesława Prusa, łącznika do targowiska na ul. Zgorzeleckiej oraz chodnika na ulicy Wojska Polskiego, I etapie przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 5. Ponadto realizowano remonty chodników w ramach robót cząstkowych (w ramach posiadanych środków wykonano prace remontowe na traktach głównych i najbardziej zniszczonych odcinków dróg), remonty na infrastrukturze deszczowej, doraźne remonty placów i dróg (utwardzona została nawierzchnia na ulicy Skalniczej czy Grunwaldzkiej), prace drobne typu montaż barierek na ulicy Sikorskiego oraz Parkowej. Oprócz tego dokonano remontu budynku Urzędu Miasta (wymieniono instalację elektryczną i dokonano odnowienia pomieszczeń wewnętrznych) i wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1. Na dzień dzisiejszy ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni na ulicy Starolubańskiej (plus krótki odcinek powyżej ulicy Zawidowskiej), trwa również postępowanie w sprawie remontu chodnika na ulicy Lwóweckiej oraz na ulicy Łącznej - przedstawiał pokrótce informacje urzędnik M. Kociański.

W dalszej kolejności burmistrz Arkadiusz Słowiński udzielił radnym informacji na temat spraw, które toczyły się w sądach z udziałem Gminy Miejskiej Lubań w roku 2016. Łącznie odbyły się 74 sprawy sądowe, które prowadziło dwóch prawników współpracujących z urzędem, dr M. Zalisko i J. Piekarski. Zakończono 30 z nich, 90% ze spraw zakończonych, to sprawy wygrane dla Gminy Miejskiej Lubań. Zdecydowanie najwięcej było postępowań egzekucyjnych i o zapłatę. Radni mogli kierować dodatkowe pytania w tej kwestii do obecnego na sesji radcy prawnego Marka Zaliski. 

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał. Po wyjaśnieniu Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Agnieszki Krzyśków i krótkiej debacie podjęto uchwałę dotyczącą zmian w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań. Przyjęte w niej zasady wynikają z przyjętego przez radę w sierpniu 2016 roku po szerokich konsultacjach „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2021”. Po krótkiej debacie projekt ostatecznie został przyjęty, podobnie jak pozostałe zaplanowane na ten dzień projekty uchwał. Dotyczyły one zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy czy rejonu ulicy Armii Krajowej. Zajęto się również sprawą zabiegów pielęgnacyjnych na jednym z miejskich pomników przyrody - lipie drobnolistnej. 

Bez dodatkowych pytań przyjęto Program wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2017-2019. Program jest kierowany do rodzin mieszkających na terenie Lubania, mających problemy opiekuńczo - wychowawcze, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub takich, którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska. Zakłada on stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, a w szczególności dzieci. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny i ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się z czekającymi ją problemami i trudnościami. 

3 spośród 8 przyjętych uchwał dotyczyły spraw oświatowych. Radni zaakceptowali niewielkie zmiany w uchwałach w celu dostosowania ich zapisów do zmian, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 r. Przegłosowano również projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. Zastępca burmistrza, Mariusz Tomiczek uzasadniał radnym konieczność wprowadzenia proponowanych rozwiązań, w tym nowej sieci szkół, liczby oddziałów i sprawy obwodów szkolnych.

- Prognozę tworzyliśmy w oparciu o dzieci zamieszkujące Lubań – wyjaśniał zastępca burmistrza, Mariusz Tomiczek. -  Przyświecała nam idea, aby tak rozlokować szkoły, które mamy na dzień dzisiejszy, żeby nie robić zbytniej rewolucji w obwodach. Mamy również na uwadze fakt, że droga dziecka do szkoły powinna być jak najkrótsza. Dziecko nie powinno być zapisane do szkoły, która jest dalej, chyba, że akurat w tej szkole już się uczy. Bierzemy również pod uwagę to, aby liczbę dzieci była dostosowana do możliwości danej szkoły - uzasadniał samorządowiec.

Uchwała ostatecznie została przyjęta i trafi teraz do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który wyda odpowiednią opinię. Do ewentualnych uwag rada musi się ustosunkować pozytywnie. W innym przypadku uchwała nie wchodzi w życie. Na lutowej sesji istnieje możliwość wprowadzania poprawek, zaś uchwała ma zostać ostatecznie przyjęta do końca marca.
Sesję zakończyły wnioski ze strony radnych dotyczące kwestii porządkowych i ułatwiających życie mieszkańców.
(ŁCR/BRM)
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...