Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-11-2016

„Posłu­chaj babci, zapy­taj dziadka” to tytuł woje­wódz­kiego kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego przez Pol­ska Press sp. z o. o. oraz Ośro­dek Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu.

W sło­wach wstęp­nych do regu­la­minu czy­tamy:
„Na Dol­nym Ślą­sku już od ponad 70 lat sły­chać głów­nie mowę pol­ską. Już sie­dem dekad minęło od zakoń­cze­nia naj­strasz­liw­szej wojny XX wieku, w wyniku któ­rej region ten tra­fił w gra­nice pań­stwa pol­skiego. Daw­nych gospo­da­rzy regionu nad Odrą zastą­pili prze­sie­dleńcy z róż­nych rejo­nów II Rzecz­po­spo­li­tej. Trudno było oswoić tak obcy ląd. Ale nie­wąt­pli­wie udało się to naszym rodzi­com, dziad­kom, pra­dziad­kom”.
Anna Szu­lecka, uczen­nica kl. III c Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu, posta­no­wiła opi­sać wzru­sza­jącą histo­rię swo­jego dziadka, który jed­nak cią­gle wspo­mina i tęskni za uko­cha­nym Lwo­wem. To nie­zwy­kle oso­bi­ste opo­wia­da­nie Ani ujęło sza­nowne jury, dla­tego też zostało wyróż­nione oraz opu­bli­ko­wane na łamach „Gazety Wro­cław­skiej”.

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kamy na kolej­nie kon­kur­sowe wie­ści, a Annie ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy!

     
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...