Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-11-2016

W niedzielę, 16 października 2016r., uczniowie Gimnazjum nr 3 udali się na wycieczkę do Wrocławia. Śmiało rzec można, że gimnazjaliści tego dnia zgłębiali wiedzę dosłownie i w przenośni, bo tema­tem prze­wod­nim wyprawy była WODA.

Pierw­szym punk­tem wycieczki było HYDROPOLIS- jedyne w Pol­sce cen­trum wie­dzy o wodzie. Już samo poło­że­nie wystawy jest inte­re­su­jące, ponie­waż znaj­duje się ona w XIX- wiecz­nym pod­ziem­nym zbior­niku czy­stej wody o powierzchni 4000 m2. Wystawę podzie­lono na osiem stref tema­tycz­nych. W każ­dej z nich woda jest przed­sta­wiona z innego, fascy­nu­ją­cego uję­cia. Zro­zu­mie­nie zna­cze­nia wody jest bar­dzo potrzebne w cza­sach, kiedy wiele miejsc na Ziemi jej nie ma. Dla­tego uczest­nicy wycieczki z wielką uwagą słu­chali osoby opro­wa­dza­ją­cej po Hydro­po­lis. Nie­małe wra­że­nie na gim­na­zja­li­stach zro­bił seans 360°– nie­zwy­kła opo­wieść o począt­kach wody. Ucz­nio­wie prze­nie­śli się w naj­od­le­glej­sze zaka­marki kosmosu. Kolejna część wystawy „Głę­biny” zain­te­re­so­wała nie tylko ze względu na replikę baty­skafu „Trie­ste II”, ale także dla­tego, że gim­na­zja­li­ści poznali nie­zwy­kły świat bio­lu­mi­ne­scen­cji stwo­rzeń ukry­wa­ją­cych się na dużych głę­bo­ko­ściach. „Ocean życia”, „Strefa relaksu”, „Czło­wiek i woda”, „Mia­sto i woda”, „Histo­ria inży­nie­rii wod­nej”, „Stany wody” to kolejne punkty wystawy, które obfi­to­wały w „żywą” wie­dzę. A do tego wszyst­kiego, można było ją zgłę­biać jesz­cze bar­dziej, ponie­waż na tere­nie całej wystawy była moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z HYDROPEDII- mul­ti­me­dial­nego zbioru arty­ku­łów popu­lar­no­nau­ko­wych, które roz­sze­rzają tema­tykę podej­mo­waną na wysta­wie.
Kolejny etap wycieczki to Hala Stu­le­cia, gdzie odbyło się semi­na­rium z zakresu ochrony śro­do­wi­ska z cyklu „Zie­lono mi”. Zostały tam przed­sta­wione zagad­nie­nia, które doty­czyły ochrony wód Jeziora Strze­szyń­skiego. Cie­ka­wym roz­wią­za­niem sto­so­wa­nym nad tym zbior­ni­kiem jest uży­wa­nie are­ato­rów, które wyko­rzy­stują ener­gię wia­tru. Woda ze strefy nad­den­nej jest wycią­gana na powierzch­nię i roz­py­lana, przez co jest bar­dziej bogata w tlen.
Zagad­nie­niem podej­mo­wa­nym na semi­na­rium była rów­nież fauna i flora Kam­pi­now­skiego Parku Naro­do­wego. Gim­na­zja­li­ści poznali walory przy­rod­ni­cze i tury­styczne tego nie­zwy­kłego miej­sca.
Na zakoń­cze­nie wycieczki ucznio­wie udali się do Parku Szczyt­nic­kiego, gdzie obej­rzeli pokaz Wro­cław­skiej Fon­tanny. Wodne wido­wi­sko, zsyn­ch­ro­ni­zo­wane ze sta­ran­nie dobraną muzyką, spek­ta­ku­lar­nym oświe­tle­niem i mul­ti­me­dial­nymi ani­ma­cjami dało nie­sa­mo­wite wra­że­nie arty­styczne.
Nawet czte­ro­go­dzinny powrót do domu nie był w sta­nie popsuć nastroju uczest­ni­kom wyjazdu, ponie­waż umi­lali go sobie rado­snym śpie­wem. Reper­tuar był dość sze­roki- od przy­śpie­wek ludo­wych aż po prze­boje „na cza­sie”.
Mamy nadzieję, że zgłę­biona wie­dza na temat wody sprawi, że młode poko­le­nie będzie dbało o zasoby wodne, bo bez wody nie ma prze­cież życia.

     
MP               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...