Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-10-2016

17.10.2016 r. ucznio­wie Gimnazjum nr 3 kolejny raz wzięli udział w Europejskim Dniu Przy­wra­ca­nia Czyn­no­ści Serca usta­no­wio­nym przez Euro­pej­ską Radę Resu­scy­ta­cji w 2013 r.

W tym dniu w całej Euro­pie w godzi­nach od 12.00–12.30 pro­wa­dzono RKO na fan­to­mach. Bity jest swo­isty rekord Sta­rego Kon­ty­nentu. Liczona jest liczba uczest­ni­ków zgło­szo­nych do imprezy, jak rów­nież liczba fan­to­mów, na któ­rych był bity rekord. We wspól­nej akcji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Gim­na­zjum nr 3, Szkołę Pod­sta­wową nr 2 i ZSP im. KZL wzięło udział 120 uczest­ni­ków. RKO pro­wa­dzone było jed­no­cze­śnie na 17 fan­to­mach.
Główny cel przed­się­wzię­cia to przede wszyst­kim upo­wszech­nie­nie wśród spo­łe­czeń­stwa pod­sta­wo­wych czyn­no­ści pod­trzy­mu­ją­cych życie do czasu przy­jazdu pogo­to­wia. Dzięki pod­ję­ciu przez świad­ków zda­rze­nia czyn­no­ści RKO w sytu­acji nagłego zatrzy­ma­nia krą­że­nia, prze­ży­wal­ność osób poszko­do­wa­nych wzra­sta 2–3 krot­nie. Dla­tego warto nagła­śniać i uczest­ni­czyć w tego typu akcjach, szcze­gól­nie, jeśli cho­dzi o ludz­kie życie.

     
AW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...