Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
22-10-2016

Połowa października przeważnie kojarzy się ze świętem wszystkich nauczycieli. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego cała społeczność Gimnazjum nr 3 przygotowała niespodziankę dla swoich pedagogów.

Po krót­kich, ale bar­dzo przy­jem­nych spo­tka­niach z wycho­waw­cami klas, ucznio­wie zgro­ma­dzili się na par­te­rze szkoły, aby sta­nąć w szranki z nauczy­cie­lami., Kocham Cię szkoło” to motyw prze­wodni zabawy spraw­dza­ją­cej wie­dzę na temat gim­na­zjum. Było śpiew­nie, tanecz­nie i bar­dzo wesoło. Rywa­li­za­cję wygrali nauczy­ciele! To, odwet” za ubie­gły rok – ucznio­wie wów­czas wyka­zali się nie­by­wałą spraw­no­ścią fizyczną i odnie­śli suk­ces w zawo­dach spor­to­wych.
Jesz­cze raz z oka­zji Dnia Nau­czy­ciela wszyst­kim pra­cow­ni­kom oświaty życzymy siły oraz zapału do pracy, satys­fak­cji z wyko­ny­wa­nego zawodu oraz wielu suk­ce­sów. Wszyst­kiego naj­lep­szego!

     
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...