Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-10-2016

Gimnazjum nr 3 w Lubaniu uczestniczyło w imprezie z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Jak co roku wspó­łor­ga­ni­za­to­rem przed­się­wzię­cia było RCEE w Luba­niu, a gim­na­zja­li­ści z lubań­skiej, Trójki” część spor­towo-rekre­acyjną otwo­rzyli hap­pe­nin­giem. Hasło tego­rocz­nego spo­tka­nia brzmiało: , Inte­li­gentny trans­port. Silna gospo­darka. ” Pierw­szy prze­kaz doty­czył –SILNEJ GOSPODARKI, poka­zy­wał wpływ trans­portu na wędrówkę pro­duktu i obro­tów środ­ków pie­nięż­nych. Druga scenka poświe­cona była INTELIGENTNEMU TRANSPORTOWI, czyli spo­so­bom korzy­sta­nia w życiu codzien­nym z apli­ka­cji typu Jak­do­jadę. pl czy BlaBla­Car.
Uwień­cze­niem imprezy były potyczki spor­towe, Rower z pasją”, w któ­rych ucznio­wie pię­ciu szkół rywa­li­zo­wali na torze prze­szkód. W kate­go­riach szkół ponadgim­na­zjal­nych i gim­na­zjal­nych ucznio­wie Gim­na­zjum nr 3 zdo­byli II i III miej­sce.
Mamy nadzieję, że podej­mo­wane dzia­ła­nia uświa­do­mią spo­łecz­ność lokalną w kwe­stiach eko­lo­gii, a miesz­kańcy wspól­nie będą dbali o poprawę śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

     
JK               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...