Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-10-2016

Zapraszamy na spektakl charytatywny pt. „Lalka – też człowiek” w wykonaniu Teatru PRO-MOTOR. Tym razem grupa teatralna z Gimnazjum nr 3 zagra na scenie MDK dla kolegi, ucznia naszej szkoły, który od roku zmaga się z chorobą nowotworową.

Swoją cegiełkę wsparcia dla Szymona może dołożyć dosłownie każdy!

   „Lalka – też czło­wiek” to roman­tyczne, a zara­zem współ­cze­sne, 40-minu­towe wido­wi­sko utrzy­mane w kon­wen­cji teatru formy. Jego sce­na­riusz jest osnuty na tek­stach wier­szy Bole­sława Leśmiana.

   Przed­sta­wie­nie Teatru PRO-MOTOR sta­nowi wie­lo­war­stwową opo­wieść bli­ską baśniom, w któ­rej mie­ści się motyw życia-nie­ży­cia jako jakiejś gro­te­sko­wej formy bytu nie­za­leż­nej od ist­nie­nia. Tema­tem spek­taklu jest uprzed­mio­to­wie­nie tego, co żywe i nada­wa­nie pozo­rów życia temu, co mar­twe. W ten zaś wątek uwi­kłany jest uni­wer­salny motyw bez­droża – sym­bolu roz­terki serca i – co typowe dla Leśmia­now­skich kli­ma­tów – zagu­bie­nia w bycie…, w świe­cie…

   Jest to także spek­takl o mocy uczuć i namięt­no­ści, które każ­demu ist­nie­niu nadają żywe, ludz­kie obli­cze. Każ­demu – nawet lalce!

   Abra­ham Lin­coln powie­dział: „Nie każ­demu można pomóc, ale każdy może pomóc KOMUŚ”. Niech więc tym KIMŚ będzie tym razem SZYMON!

Bądź z nami w MDK w ponie­dzia­łek o 18.00. Połącz przy­jemne z poży­tecz­nym!
Zapra­szamy ser­decz­nie.

     
GM3               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...